اعضا - علی قبادی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
علی قبادی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
دکترای ( PhD)
ghobadi.aiums.ac.ir