اعضا - علی ابوترابی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
علی ابوترابی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
abutorabi.aiums.ac.ir