اعضا - صفورا عبادی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
صفورا عبادی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
ebadi.siums.ac.ir