اعضا - شیوا ثریا


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
شیوا ثریا
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
soraya.shiums.ac.ir