اعضا - شیما توکل


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
شیما توکل
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
tavakol.shiums.ac.ir