اعضا - شبنم نجفی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
شبنم نجفی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
فوق تخصص
najafi.shiums.ac.ir