اعضا - شبنم شاه علی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
شبنم شاه علی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
فوق تخصص
shahali.shiums.ac.ir