اعضا - سیده طیبه رهیده


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
سیده طیبه رهیده
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
فوق تخصص
rahide.tiums.ac.ir