اعضا - سیده سارا میرفضلی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر سیده سارا میرفضلی
استادیار اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل - اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
دکترای ( PhD) medicinal chemistry از tehran university of medical sciences
mirfazli.siums.ac.ir