اعضا - سیدحسن صانعی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
سیدحسن صانعی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
فوق تخصص
saneii.hiums.ac.ir