اعضا - سید احمد احمدی تیمورلوئی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر سید احمد احمدی تیمورلوئی
استادیار اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
دکتری Health Policy از Iran University of Medical Sciences
ahmadi.saiums.ac.ir