اعضا - سید وحید شتاب بوشهری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
پروفسور سید وحید شتاب بوشهری
استادیار اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتری تخصصی Toxicology-Pharmacology از Tehran University of Medical Science
shetab.viums.ac.ir
www.zannoon.com