اعضا - سمیه نصیری پور


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
سمیه نصیری پور
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
nasiripour.siums.ac.ir