اعضا - سمانه خرمی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر سمانه خرمی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
khorami.siums.ac.ir