اعضا - سلیمه گوهری نژاد


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
سلیمه گوهری نژاد
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
بورد تخصصی (دانشنامه)
goharinezhad.siums.ac.ir