اعضا - روشنک قدس


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر روشنک قدس
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکتری تخصصی Persian medicine از Iran University of Medical Sciences
ghods.riums.ac.ir