اعضا - روشنک عباسی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
روشنک عباسی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکترای ( PhD)
abbasi.roiums.ac.ir