اعضا - خدیجه خانعلیها


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
خدیجه خانعلیها
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
khanaliha.khiums.ac.ir