اعضا - حوریه محمدی کناری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
حوریه محمدی کناری
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
mohamadi.hiums.ac.ir