اعضا - حامد منتظری قدس


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
حامد منتظری قدس
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
فوق تخصص
montazerighods.hiums.ac.ir