اعضا - پروانه نجفی زاده


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
پروانه نجفی زاده
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکترای ( PhD)
najafizadeh.piums.ac.ir