اعضا - پرستو میرزابیگی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
پرستو میرزابیگی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
mirzabeygi.piums.ac.ir