اعضا - پرستو طریقی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
پرستو طریقی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
tarighi.piums.ac.ir