اعضا - پاشا انوری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
پاشا انوری
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکتری تخصصی
anvari.piums.ac.ir