اعضا - آیدا ایران پور


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
آیدا ایران پور
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
بورد تخصصی (دانشنامه)
iranpour.aiums.ac.ir