اعضا - آزاده متقی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر آزاده متقی
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری - اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
دکترای ( PhD)
mottaghi.aiums.ac.ir