اعضا - آزاده متقی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
آزاده متقی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
فوق تخصص
mottaghi.aiums.ac.ir