اعضا - آزاده اشتری نژاد


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
آزاده اشتری نژاد
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکترای ( PhD)
ashtarinezhad.aiums.ac.ir