اعضا - آرش فتاحی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
آرش فتاحی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
دکترای ( PhD)
fatahi.aiums.ac.ir