اعضا - الهام اختری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
الهام اختری
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
دکترای ( PhD)
akhtari.eiums.ac.ir