اعضا - اکرم هاشمی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
اکرم هاشمی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
دکترای ( PhD)
hashemi.aiums.ac.ir