اعضا - افشین خردمند


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
افشین خردمند
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
دکترای ( PhD)
kheradmand.aiums.ac.ir