اعضا - افسانه صادق زاده بازرگان


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
افسانه صادق زاده بازرگان
استادیار اعضای هیات علمی بیمارستان شهدای هفتم تیر
فوق تخصص
sadeghzadeh.aiums.ac.ir