اعضا - اصغر مازیار


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
اصغر مازیار
استادیار اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
دکترای ( PhD)
maziar.aiums.ac.ir